องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา 13 กิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
    ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
    ติดต่อกับตำบลหมื่นไวยเเละตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีม
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับ อำเภอหมื่นไวยเเละตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
 
การปกครอง
          องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอเมืองนครราชสีมา มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

 
หมู่ 2 บ้านกล้วย                     นายชูชีพ           คชสาร              ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 6 บ้านระกาย                    นายกา             ไทยโคกสูง          ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง                นายสงัด           ใจอารีย์             ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์            นายสุครีพ         เถื่อนกลาง          ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 9 บ้านสำโรง                     นายสมหมาย      อินทร์โคกสูง       ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 10 บ้านหนองออก               นายสุโข          งานโคกสูง           ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 11 บ้านกรูด                     นายทรงวุฒ       เอกบุตร              ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ 12 บ้านสระตาราช              นายธนัธ          ยนจอหอ กำนัน      ต.จอหอ
 
หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา         นายชัยทิยย์        เเชจอหอ             ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
ประชากร

จำนวนราษฏร คน ชาย 5,285 คน หญิง 5,612 คน รวมทั้งสิ้น 10,897 คน เเจงตามหมู่บ้านดังรายละเอียดต่อไปนี้(ข้อมูลจาสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549)

บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
   บ้านกล้วย
624
601
1225
   บ้านระกาย
1558
1687
3245
   บ้านบึงทับช้าง
538
582
1120
   บ้านสระธรรมขันธ์
521
533
1054
   บ้านสำโรง       
130
141
271
   บ้านหนองออก  
716
707
1423
   บ้านกรูด       
658
735
1393
   บ้านสระตาราช    
292
350
642
   บ้านหนองกระดังงา 
248
276
524
   รวม
5285
5612
10897