องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

        อาชีพ   

 
             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การทำนา  เพาะปลูกพืชไร่   ผักสวนครัว   และผลไม้   เมื่อว่างจากภาค เกษตรกรรมจะเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  ตามพื้นที่เกษตรกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม และเดินทางเข้าไปในเมืองเป็นแรงงาน ช่างฝีมือ  ดังนั้นประกรส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับการับจ้างทั่วไป   นอกจากนี้ยัง ประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งอาชีพเสริมที่ทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น  การจักสาน   ทอเสื่อ  ทอผ้า  แปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ
 
        การรวมกลุ่มของประชาชนด้านเศรษฐกิจ
 

                 1.  การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพ   จำนวน   2    กลุ่ม    สมาชิกรวม     250    คน
                 2.  การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย์   จำนวน   4  กลุ่ม  สมาชิกรวม   170   คน                         
                 3.  อื่น ๆ  จำนวน   1    กลุ่ม   สมาชิกรวม     270   คน

 

        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 

                 -   ธนาคาร                        -              แห่ง
                 -  โรงแรม                          2              แห่ง
                 -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ           2              แห่ง
                 -  โรงงานอุตสาหกรรม        2              แห่ง
                 -  โรงสี                              9              แห่ง
                 -  โรงฆ่าสัตว์                     2              แห่ง