องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

สภาพทางสังคม
 
 
สภาพทางสังคม
 

        การศาสนา

                ประชาชนในตำบลจอหอส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 5 แห่ง คือ

                        1.  วัดบ้านระกาย                 ตั้งอยู่ที่บ้านระกาย  หมู่ที่ 6
                        2.  วัดบึงทับช้าง                   ตั้งอยู่ที่บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ 7
                        3.  วัดบ้านกล้วย                   ตั้งอยู่ที่บ้านกล้วย  หมู่ที่ 2
                        4.  วัดบ้านกรูด                      ตั้งอยู่ที่บ้านกรูด หมู่ที่ 11
                        5.  วัดบ้านหนองออก          ตั้งอยู่ที่บ้านหนองออก หมู่ที่ 10

 

        สาธารณสุข

                ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริการส่วนตำบลจอหอ  มีสถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยระกาย ให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และรวมถึงพื้นที่ของทางเทศบาลตำบลจอหอด้วย   โรคระบาดที่สำคัญที่เกิดขึ้นเช่น  ไข้เลือดออก   และโรค ระบบทางเดินอาหาร

                สภาพน้ำเสีย   ซึ่งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมีสาเหตุจากการระบายน้ำเสียจากชุมชน   ซึ่งมีวิธีการแก้ไขด้วยการสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียภายในชุมชน  และก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำ  จากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือจากหน่วยงานอื่น

 
        การศึกษา
                ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  มีโรงเรียนในพื้น

                ระดับประถมศึกษา      จำนวน  4  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านระกาย โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง โรงเรียนบ้านกรูด  และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 นครราชสีมา

 
                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดชุมชน  มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน เพื่อไว้เป็นสถานที่สำหรับ ให้เยาวชน  ประชาชน บุคคลทั่วและผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้  และยังเป็นสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 

                การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการ ศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุน ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2 ขวบ  จำนวน  45  คน   อายุ 3 ขวบ  50  คน  อายุ 4 ขวบ จำนวน  25 คน รวมทั้งสิ้นจำนวนนักเรียน  120  คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอหอ  มีบุคลากรครูดูแลเด็กก่อนปฐมวัย  จำนวน  4  คน