องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

        เส้นทางคมนาคม      เส้นทางคมนาคมที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 

                1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านตำบลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เส้นทางนี้ไม่ใคร่มีผลกระทบต่อเขตชุมชนชนบทของตำบลโดยตรงแต่จะเป็นเส้นทางที่ติดต่อกับการคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เพื่อติดต่อกับภายนอกตำบลและขนส่งผลผลิตไปยังที่อื่น ๆ

 

                2.  ทางหลวงหมายเลข 205  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านตอนกลางตำบลในแนวเหนือ –ใต้ทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญของชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนหลักด้านตะวันตกหรือชุมชนหมู่ที่ 7 ทางด้านเหนือในการคมนาคมติดต่อกับภายนอกตำบล

 
                3.  เส้นทางอื่น ๆ ภายในตำบล แบ่งเป็น 2 ฟาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 มีแยกโครงข่ายจากการ ทางด้านตะวันตกเป็นโครงข่ายของถนนที่เข้าไปบริการชุมชนหมู่ที่ 6, 2, 12, 11 และ 10 มีถนนแยกเข้าสู่จากภายในชุมชนอีก ที่สำหรับทางตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นโครงข่ายถนนเพื่อเข้าสู่หมู่ที่ 7 เส้นทางที่ผ่านเข้าไปในสถานที่ราชการ
 

                4. ถนนเลี่ยงเมืองสาย สามแยกปักธงชัย – จอหอ เป็นทางหลวงที่สร้างใหม่เพื่อช่วยระบายการจราจรของรถยนต์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยตัดผ่าน พื้นที่หมู่ที่ 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, และ 15

 

                การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ภายนอกตำบล      ในการติดต่อกับอำเภอ จังหวัด ตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขาย และการขนส่งผลผลิต ประชาชนตำบลจอหอได้ใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 โดยผ่านไปทางเทศบาลตำบลจอหอใช้บริการรถโดยสารได้ดังนี้

 

                1.  รถสองแถวสายหนองออก – โคราช บริการระหว่างหมู่ที่ 2, 6, 10, 11, 12  ซึ่งมีบริการตลอดทั้งวัน สำหรับหมู่ที่ 9 นั้นไม่มีรถโดยสารเข้าถึงหมู่บ้านประชาชนต้องเดินมาขึ้นรถโดยสารที่หมู่ที่ 2 เป็นระยะทางประมาณ 1 ก.ม.

 

                2.  หมู่ที่ 7 ไม่มีรถโดยสารประจำทาง ประชาชนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปขึ้นรถประจำทางที่ทางหลวงหมายเลข 205  คือ  ถนนสุรนารายณ์ หรือเดินทางสัญจรด้วยยานพาหนะส่วนตัว

 
        การโทรคมนาคม
 

                -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข              -              แห่ง
                -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                -              แห่ง

 

        ไฟฟ้า

 

                ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน   แต่ยังขาดโคมไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชนและสถานที่ สำคัญบางแห่ง  

 

        แหล่งน้ำ

 

                -  บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ                             25            แห่ง
                -  บ่อบาดาล                                       1              แห่ง
                -  ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ                      1              แห่ง
                -  ประปาหมู่บ้าน                                 3             แห่ง
                -  แหล่งน้ำธรรมชาติ                          11              แห่ง