วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ในเขตกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผว 3245 เลขครุภัณฑ์ 002-48-0001 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0033,420-47-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเหรียญ-บ้านนางสายหยุด หมู่ 12 บ้านสระตาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านหนองกระดังงา หมุ่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุจริต หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประทีป หมู่ 12 บ้านสระตาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุรพล หมู่ 12 บ้านสระตาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกรัตนภิธาน-วัดบ้านกล้วย หมู่ 2 บ้านกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง