วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างติดตั้งผนังกั้นห้องเก็บเครื่องเสียงหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เอทิลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเทอร์โมมิเตอร์อัตโนมัติแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (คลอรีน จำนวน 60 ถัง) กิจการประปา อบต.จอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ถังน้ำ ท่อ PVC ก๊อกน้ำพร้อมวาล์วปิด ? เปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำฐานโครงเหล็กวางถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง