องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

ประวัติและความเป็นมา
 


              คำว่า "จอหอ" ดร.เจ้าพระคุณอริยานุวัตร เขมะจารี ศิละศาสตร์ดุษฏียบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิบายว่า จอหอ เป็นภาษาจีนจากคำสองคำคือคำว่า จ้อจ้อ เเละคำว่า ห้อห้อ เนื่องจากใช้มานานเเละความเคยชินกับนิสัยของคนไทย วรรณยุต์บางตัวจึงหายไป เลยกรอนเสียงเหลือไว้เฉพาะคำว่า จอหอ ดังปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี้

              ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกข้าว ปลูกปอ ปลูกฝ้ายเลี้ยงสัตว์ ถ้าจะนำสินค้าเหล่านี้มาขายต้องบรรทุกเกวียน โดยใช้เเรงวัวเเรงควายลากมาขายในเมืองโคราชซึ่งมีพ่อค้าคนจีนรับซื้อสินค้า

               ชาวนาที่เดินมาจากอำเภอนอก(บัวใหญ่) อำเภอวิมายะ(พิมาย) เเละอำเภอกลาง(โนนสูง) เดินทางมาถึงดินดอนเนินสูงมีอาหาร เเละบริเวณที่จะปล่อยให้วัวควายกินหญ้าได้ก็หยุดบริเวณดินเนินสูง เเห่งจอหอนี้ เพื่อรอพ่อค้าคนจีนมาจากในเมืองโคราชมารับซื้อสินค้า

               ส่วนชาวนาอีกพวกหนึ่งก็เดินทางมาจากจตุหรัส(สี่เหลี่ยม) หนองบัวโคก โนนลาว สันเทียะ(โนนไทยในปุจจุบัน) ก็บรรทุกสินค้าเช่นเดียวกันกับสารเเรก

               จอหอเกี่ยวกับการศึกสงครามในอดีตสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พนะบิดาเเห่งประวัติศาสตร์ไทย ได้อธิบายไว้ว่าเเผ่นดินสยามนี้เมื่อก่อนชนชาติไทยปกครองนั้นของละว้าหรือลัวะ(ลพบุรี) ซึ่งเเยกออกเป็น 3 อาณาจักรดังนี้  

               1. อาณาจักรทวาราวดี ซึ่งมีเมืองนครปฐมเป็นราชธานี

               2.อาณาจักยางหรือโยนก มีเมืองยาง(เชียงเเสน) เป็นราชธานี

               3.อาณาจักรโคตรบูร คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มีเมืองนครพนมเป็นราชธานีเเผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของนครราชสีมาในปัจจุบันก็รวมอยู่ในอาณาจักรโคตรบูร

               ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ได้ครองราชสมบัติ ได้เเผ่อำนาจศิลปวิทยาการมากมาย นักโบราณคดีสัษฐานว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ได้สร้างเมืองพิมายเเละปราสาทหินพิมาย นอกจากนี้ยังได้สร้างเมืองโบราณ ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองพิมาย คือเมืองเสมากับเมืองโคราช(ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน) ระหว่างปี พ.ศ. 1511-1544

               สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด่านจอหอหรือด่านบ้านจอหอก็คงเป็นหน้าด่านของเมืองพิมาย เช่นเดียวกับเมืองเสมาเเละเมืองโคราช นอกจากด่านจอหอเเล้วยังมีด่านทองหลางด่านเกวียน อีกก่อนถึงเมืองพิมาย เเต่ไม่ปรากฏซากวัตถุให้เห็นเพราะเป็นเพียงหมู่บ้านไม่ใช่เมืองเพราะคำว่าด่าน หน้าคำว่าจอถูกตัดออก ไปหลังการเปลี่ยนเเปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนเเปลงการบริหารราชการเเผ่นดินส่วนภูมิภาคประมาณ พ.ศ. 2482 จอหอได้ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอจอหอ พร้อมกับยกฐานะบ้านท่าช้าง ต่อมากิ่งอำเภอจอหอถูกยุบเป็นเพียงบ้านจอหอ

               ข้อสังเกตุ : พี่น้องชาวจอหอที่มีนามสกุล กล้าจอหอ, กล้าหาญ, ภักดีจอหอ, ถมจอหอ, ชนะจอหอ, ชาจอหอ, ชวดจอหอ, ยนจอหอ ฯลฯ บรรพบุรุษน่าจะสืบเชื้อสายมาจากด่านจอหอที่พระเจ้าพิมายสั่งให้ออกรบต้านข้าศึก

(ที่มา : ตำนานบ้านจอหอ, นายประเชษฐ์ ศิริพงษ์พิมสาร)