องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

สำนักงานปลัด
 
 
 นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 
 นางสาวธัญญ์ธวัล พงษ์สุวรรณ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด
     
 นายวีระ  ปิ่นหิรัญ  นางสาวลลิลทิพย์ พัวพันธ์  นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง นายวุฒิชาติ บรรหาร
 นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร
 
 
 

  นางชาลินี ดวงประทุม  นายสมปอง  หินสันเทียะ นางสาวพิมพ์พิศา ฤาษี   นางสาวจินตนา อัครพัฒนผล จ.อ.สายัณห์ ป้อมกลาง
 บุคลากร  เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักประชาสัมพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ
 
   
 นายเรวัตร์ เครือธรารักษ์  นายศราวุธ  สุวรรณพัฒน์  นายวีระ เจียกโคกสูง  นายมานิต  รั่วจอหอ
 พนักงานขับรถดับเพลิง  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน
 
 
 
 
 นายเปี๊ยก  ชิดโคกสูง  นายณรงค์   ยนจอหอ  นางสาวดณพร  แย้มโคกสูง  นางสาวศิริลักษณ์  จุลมะเริง
 พนักงานประจำรถดับเพลิง  คนตกแต่งสวน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 

 
 นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  นางสุกัญญา  ห้วงกลาง  นางประนอม  เจนโพธิ์  นายรวน จอมเกาะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  แม่ครัว  แม่ครัว  คนงานทั่วไป