วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กิจการประปา)
1  ก.พ. 2566
จ้างจ้างซ่อมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-63-0003 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อชุดโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง (ชนิด LED กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 400 W IP66 พร้อมอุปกรณ์ และรื้อถอนพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 ?5.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3961 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-49-0002 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0025,420-62-0041,420-53-0019,420-58-0036,420-54-0026,420-63-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุด จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง