องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อยถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อยถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อยถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท...
  ขนมไทย - นางสุภาวรรณ ฤทธิ์จอหอ
  โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลจอหอ ประจำ...
  กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการคัดแยกขยะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดโครงการส่งเสริมครัวเร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำศุูนย์น้ำหมักชีวภาพ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนม...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอฝึกอบรมการป้องกันและระงับ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกประชาคมหมู่บ้าน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 

 

 
สื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคี
เทคนิคพื้นฐานการจับผ้า
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.