องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา