องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  รณรงค์งดการเผา
      
ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากฝุ่นควันและฝุ่นละอองจากกการเผา
และความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง
...
 
  รณรงค์งดการเผา
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการประชุม/อบรม/...
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการป้องกันและเฝ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการฝึกอบรมและทั...
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินโครงการประชุม/อบรม...
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อ....
  โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลจอหอ ประจำ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดโครงการส่งเสริมครัวเร...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม