องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานทางการเงิน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535
       ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535
 
  ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.สาธารณส...
  ประชาสัมพันธ์รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตให้ประก...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบร...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น "อาสาสมัค...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการป้องกันและเฝ...
  ศูนย์น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ อบต.จอหอ
  ครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการโคราชคาร...
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียง ...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕...
  พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้