องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ทิ้งวัชพืชและดินโคลนในการลอกคลองบ้านกรูด และบ้านกล้วย


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ นำโดย นางสาววิมลพรรณ ทรวงโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับ นายเสมียร อ่วมในเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และนายสมหมาย อินทร์โคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ทิ้งวัชพืชและดินโคลน ในการลอกคลองบ้านกรูด และบ้านกล้วยในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดทางเดินน้ำ ขณะเดียวกันคลองดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินที่ทับถมกันอยู่ที่ก้นคลอง การลอกคลองจะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิม ให้มีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่ และเตรียมรับน้ำช่วงต้นฤดูฝนนี้

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23