องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


ฝ่ายการเมือง


 นายสมศักดิ์  ทรวงโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
โทร. 085-7789011


 นายจำนงค์  ขัดโพธิ์ นางสาววิมลพรรณ  ทรวงโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
โทร  066-1596326 โทร  081-9770176

นายสำเริง  ม่วงเอี่ยม   
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
โทร  091- 8311794

ฝ่ายข้าราชการประจำ

 
นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 065-2963962


นางอำพร ประพันธมิตร
นางสาวชลิดา ศรีพิมาย
นางกิติมาภรณ์    ปลอดโคกสูง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-0836776
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 086-6482097
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-2666343
 

นางสาวสุนันทา ผกามาตร
 
นางลินิน  พูนผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 064-1595003
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 088-5954594
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign