องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร......................


นางอำพร ประพันธมิตร
นางสาวชลิดา ศรีพิมาย
นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-0836776
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 086-6482097
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081- 0689245
 
นางสาวสุนันทา  ผกามาตร
 
นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ 
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร............................

 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081- 0689245
 
 
 
อง รบ วน ำบลจ อง ัง ัด าช 30000
ัท / 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign