องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 065-2963962


นางอำพร ประพันธมิตร
นางสาวชลิดา ศรีพิมาย
นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-0836776
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 086-6482097
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081- 0689245
 
นางพรทิพย์  เฮนซ์เล่อร์
 
นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 064 - 4692262

 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081- 0689245
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign