องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 
นางอำพร ประพันธมิตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสาวธัญญ์ธวัล พงษ์สุวรรณ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 

นางสาวชวัลรวี  วิภพอนันต์ชัย
 นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง นางชาลินี ดวงประทุม -ว่าง-
นักพัฒนาชุมนชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
     
นายสมปอง  หินสันเทียะ นางสาวจินตนา อัครพัฒนผล จ.อ.สายัณห์ ป้อมกลาง นางสาวไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   
 นายวีระ เจียกโคกสูง  นายมานิต  รั่วจอหอ นางสาวดณพร  แย้มโคกสูง นางสาวศิริลักษณ์  จุลมะเริง
 พนักงานดับเพลิง  คนสวน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   
 
นายณัฐวุฒิ  ชาติจอหอ นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ นางนิพัชชา บุญสร้าง
 นายอรุณ สำราญเลิศนภา
 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผช.จพงธุรการ
 คนตกแต่งสวน
   
 

 
นายเปี๊ยก  ชิดโคกสูง  นางสุกัญญา  ห้วงกลาง  นางประนอม  เจนโพธิ์ นางราตรี ถิ่นโคกสูง
พนักงานประจำรถดับเพลิง  แม่บ้าน  แม่บ้าน คนงานทั่วไป

   
นางสารวิภาพร จักพุดชา

   
คนงานทั่วไป
   
       
       
       
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign