องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางประทุม หวังอ้อมกลาง นางสาวศิริลักษณ์  มณีเนตร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
 
  นางสาวนิตยา  ยนจอหอ นางสาวอรสา  แจ่มจันทร์  นางสาวปรางทิพย์ พลทามูล
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวสาคร  ปรุงกระโทก นางสาวอภิญญา วัฒนานันทวิไล นางสาวจิตญา  จงปลูกกลาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวรจนา  สิมมา นางนาทลดา งากิ่ง นางสาวปวรวร ถิ่นโคกสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.จพง.พัสดุ ผช.จพง.ธุรการ

 

นางสาวรัชพร  ภูมิจอหอ

ผช.จพง.ธุรการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign