องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง

- นายไอศูรย์  นรินทร์วรการ นายชัยณรงค์ จันนวล
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายเพิ่มศักดิ์  ฉิมนอก นางสาวสุจิตรา  โนใหม่
นางปนัดดา  ขำโคกสูง
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิภาพร จัดพุดซา
นางกรกนก  กอยกลาง นางสาวชุฎารัตน์ ภูมิจันทึก
ผช.จพง.ธุรการ ผช.จพง.ธุรการ คนงานทั่วไป
     
นางสาวพัชรพร ขันโคกสูง นางสาวพัชรพร จันโคกสูง นางสาวนันทวรรณ  จงใจกลาง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
นางสาวสิทธิญา  ห้วงกลาง นายวีระยุทธ์  แย้มโคกสูง นายสมพงษ์ กิ่งโคกกรวด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์
นายพุฒิพงษ์  พลายหมื่นไวย นายสายชล  ตุ่นนิราช นายบรรเลง  ดีจำนงค์
พนักงานจดมาตรน้ำ พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานจดมาตรน้ำ


นายถนอม  ชนะจอหอ

พนักงานผลิตน้ำประปา