องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
กองช่าง

 
-
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
- นายไอศูรย์  นรินทร์วรการ นายชัยณรงค์ จันนวล
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายเพิ่มศักดิ์  ฉิมนอก นางสาวสุจิตรา  โนใหม่
นางปนัดดา  ขำโคกสูง
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัชรินทร์  ยันต์จอหอ นางสาวจุฑารัตน์  เตชะนอก นายวิรุฬห์  หมั่นหมื่นไวย
ผช.จพง.ธุรการ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นางกัลยาณี  เอกบุตร นางสาวชุฎารัตน์ ภูมิจันทึก นางสาวนันทวรรณ  จงใจกลาง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
  นางสาวกมลวรรณ  ประทุมวงศ์ นางสาวพัชรพร ขันโคกสูง

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign