องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวสุนันทา  ผกามาตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุนันทา  ผกามาตร
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 
 นางสาวแก้วตา  มีสิทธิ์   
 นักวิชาการศึกษา
   

 

นางสาวจุติพร  พลายหมื่นไวย

นางยุพิน  แก่นกระโทก
ครู คศ.1
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
 
 นายกฤษดา เตียงงา
 นางสาวอรพรรณ เริ่มรักษ์
  นางประไพ  จุพิมาย
 ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คนงานทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางหลงมา เอกบุตร  นางสาวสุนันทา  หมื่นมะเริง  
 คนงานทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign