องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา 13 กิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
    ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
    ติดต่อกับตำบลหมื่นไวยเเละตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีม
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับ อำเภอหมื่นไวยเเละตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
 
 

การปกครอง
          องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอเมืองนครราชสีมา มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

 
หมู่ 2 บ้านกล้วย                     นายเสมียน        อ่วมในเมือง        ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 6 บ้านระกาย                    นายฟ้า            บุณสร้าง            กำนัน ต.จอหอ
 
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง                นายสุขุม           พิมพาชาติ         ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์            นายจำนงค์         ขัดโพธิ์            ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 9 บ้านสำโรง                    นายสมหมาย      อินทร์โคกสูง       ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 10 บ้านหนองออก              นายบุญชู          ถิ่นโคกสูง          ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 11 บ้านกรูด                     นายพิพัฒน์พงษ์     เอกบุตร          ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ 12 บ้านสระตาราช              นายสุรศักดิ์         ตุ่นนิราศ           ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา         นายชัยทิตย์        เเชจอหอ           ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
ประชากร

จำนวนราษฏร คน ชาย 7,719 คน หญิง 8,549 คน รวมทั้งสิ้น 16,268 คน เเจงตามหมู่บ้านดังรายละเอียดต่อไปนี้(ข้อมูลจาสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ มกราคม 2564 )

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ  มกราคม 2564


 
พื้นที่ 
ชาย 
หญิง 
รวม 
ยอดรวมทั้งหมด 
7,719 
8,549 
16,268 
หมู่ที่   2 บ้านกล้วย 
888 
932 
1820 
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย 
2,245 
2,631 
4,876 
หมู่ที่   7 บ้านบึงทับช้าง 
1,366 
1,509 
2,875 
หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ 
542 
563 
1,105 
หมู่ที่   9 บ้านสำโรง 
157 
168 
325 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก 
781 
777 
1558 
หมู่ที่   11 บ้านกรูด 
728 
810 
1,538 
หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช 
395 
437 
832 
หมู่ที่   15 บ้านหนองกระดังงา 
617 
722 
1,339 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign