องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

        อาชีพ   

 
             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การทำนา  เพาะปลูกพืชไร่   ผักสวนครัว   และผลไม้   เมื่อว่างจากภาค เกษตรกรรมจะเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  ตามพื้นที่เกษตรกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม และเดินทางเข้าไปในเมืองเป็นแรงงาน ช่างฝีมือ  ดังนั้นประกรส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับการับจ้างทั่วไป   นอกจากนี้ยัง ประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งอาชีพเสริมที่ทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น  การจักสาน   ทอเสื่อ  ทอผ้า  แปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ
 
        การรวมกลุ่มของประชาชนด้านเศรษฐกิจ
 

                 1.  การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพ   จำนวน   2    กลุ่ม    สมาชิกรวม     250    คน
                 2.  การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย์   จำนวน   4  กลุ่ม  สมาชิกรวม   170   คน                         
                 3.  อื่น ๆ  จำนวน   1    กลุ่ม   สมาชิกรวม     270   คน

 

        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 

                 -   ธนาคาร                        -              แห่ง
                 -  โรงแรม                          2              แห่ง
                 -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ           2              แห่ง
                 -  โรงงานอุตสาหกรรม        2              แห่ง
                 -  โรงสี                              9              แห่ง
                 -  โรงฆ่าสัตว์                     2              แห่ง

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign