องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม
 

        การศาสนา

                ประชาชนในตำบลจอหอส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 5 แห่ง คือ

                        1.  วัดบ้านระกาย                 ตั้งอยู่ที่บ้านระกาย  หมู่ที่ 6
                        2.  วัดบึงทับช้าง                   ตั้งอยู่ที่บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ 7
                        3.  วัดบ้านกล้วย                   ตั้งอยู่ที่บ้านกล้วย  หมู่ที่ 2
                        4.  วัดบ้านกรูด                      ตั้งอยู่ที่บ้านกรูด หมู่ที่ 11
                        5.  วัดบ้านหนองออก          ตั้งอยู่ที่บ้านหนองออก หมู่ที่ 10

 

        สาธารณสุข

                ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริการส่วนตำบลจอหอ  มีสถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยระกาย ให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และรวมถึงพื้นที่ของทางเทศบาลตำบลจอหอด้วย   โรคระบาดที่สำคัญที่เกิดขึ้นเช่น  ไข้เลือดออก   และโรค ระบบทางเดินอาหาร

                สภาพน้ำเสีย   ซึ่งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมีสาเหตุจากการระบายน้ำเสียจากชุมชน   ซึ่งมีวิธีการแก้ไขด้วยการสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียภายในชุมชน  และก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำ  จากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือจากหน่วยงานอื่น

 
        การศึกษา
                ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  มีโรงเรียนในพื้น

                ระดับประถมศึกษา      จำนวน  4  โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านระกาย โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง โรงเรียนบ้านกรูด  และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 นครราชสีมา

 
                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดชุมชน  มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน เพื่อไว้เป็นสถานที่สำหรับ ให้เยาวชน  ประชาชน บุคคลทั่วและผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้  และยังเป็นสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 

                การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการ ศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุน ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2 ขวบ  จำนวน  45  คน   อายุ 3 ขวบ  50  คน  อายุ 4 ขวบ จำนวน  25 คน รวมทั้งสิ้นจำนวนนักเรียน  120  คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอหอ  มีบุคลากรครูดูแลเด็กก่อนปฐมวัย  จำนวน  4  คน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign