องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

        เส้นทางคมนาคม      เส้นทางคมนาคมที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 

                1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านตำบลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เส้นทางนี้ไม่ใคร่มีผลกระทบต่อเขตชุมชนชนบทของตำบลโดยตรงแต่จะเป็นเส้นทางที่ติดต่อกับการคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เพื่อติดต่อกับภายนอกตำบลและขนส่งผลผลิตไปยังที่อื่น ๆ

 

                2.  ทางหลวงหมายเลข 205  ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านตอนกลางตำบลในแนวเหนือ –ใต้ทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญของชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนหลักด้านตะวันตกหรือชุมชนหมู่ที่ 7 ทางด้านเหนือในการคมนาคมติดต่อกับภายนอกตำบล

 
                3.  เส้นทางอื่น ๆ ภายในตำบล แบ่งเป็น 2 ฟาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 มีแยกโครงข่ายจากการ ทางด้านตะวันตกเป็นโครงข่ายของถนนที่เข้าไปบริการชุมชนหมู่ที่ 6, 2, 12, 11 และ 10 มีถนนแยกเข้าสู่จากภายในชุมชนอีก ที่สำหรับทางตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นโครงข่ายถนนเพื่อเข้าสู่หมู่ที่ 7 เส้นทางที่ผ่านเข้าไปในสถานที่ราชการ
 

                4. ถนนเลี่ยงเมืองสาย สามแยกปักธงชัย – จอหอ เป็นทางหลวงที่สร้างใหม่เพื่อช่วยระบายการจราจรของรถยนต์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยตัดผ่าน พื้นที่หมู่ที่ 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, และ 15

 

                การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ภายนอกตำบล      ในการติดต่อกับอำเภอ จังหวัด ตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขาย และการขนส่งผลผลิต ประชาชนตำบลจอหอได้ใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 โดยผ่านไปทางเทศบาลตำบลจอหอใช้บริการรถโดยสารได้ดังนี้

 

                1.  รถสองแถวสายหนองออก – โคราช บริการระหว่างหมู่ที่ 2, 6, 10, 11, 12  ซึ่งมีบริการตลอดทั้งวัน สำหรับหมู่ที่ 9 นั้นไม่มีรถโดยสารเข้าถึงหมู่บ้านประชาชนต้องเดินมาขึ้นรถโดยสารที่หมู่ที่ 2 เป็นระยะทางประมาณ 1 ก.ม.

 

                2.  หมู่ที่ 7 ไม่มีรถโดยสารประจำทาง ประชาชนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปขึ้นรถประจำทางที่ทางหลวงหมายเลข 205  คือ  ถนนสุรนารายณ์ หรือเดินทางสัญจรด้วยยานพาหนะส่วนตัว

 
        การโทรคมนาคม
 

                -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข              -              แห่ง
                -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                -              แห่ง

 

        ไฟฟ้า

 

                ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน   แต่ยังขาดโคมไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชนและสถานที่ สำคัญบางแห่ง  

 

        แหล่งน้ำ

 

                -  บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ                             25            แห่ง
                -  บ่อบาดาล                                       1              แห่ง
                -  ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ                      1              แห่ง
                -  ประปาหมู่บ้าน                                 3             แห่ง
                -  แหล่งน้ำธรรมชาติ                          11              แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign