องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

1.      ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3.      ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)       
4.      หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง    
5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (.. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.. 2535
2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (.. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.. 2535
3) ..ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.. 2535
6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       
7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     
8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ             0 วันทำการ
9.      ข้อมูลสถิติ
     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0       จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0      
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ อบต.จอหอ 
11.  ช่องทางการให้บริการ      
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
105 หมู่ 12 .จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา
.นครราชสีมา 30004
โทร. 0 4437 2079/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
 
 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์ พร้อมเสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
เงื่อนไข
1.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ
2.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ (ฆจส.4) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
 
1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
2) การพิจารณา
 
1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ แล้วแต่กรณี
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ โรงฆ่าสัตว์
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ เป็นหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์
 
5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
 
ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์
 
1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
ระยะเวลาดำเนินการรวม   7 ชั่วโมง
 
14.  งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) ตั๋วรูปพรรณสำหรับสัตว์พาหนะ - 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล)
 
16.  ค่าธรรมเนียม
1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค)
 ค่าธรรมเนียม 12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ)
 ค่าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)
 ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 22.5 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียม 5 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)
 ค่าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค)
 ค่าธรรมเนียม 12 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ)
 ค่าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร)
 ค่าธรรมเนียม 15 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)  

 
9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)
 ค่าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ -  

 
10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ)
 ค่าธรรมเนียม 3 บาท
หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)
 
17.  ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
หมายเหตุ -
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ -
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
19.    หมายเหตุ
วันที่พิมพ์ 20/08/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -
 


    เอกสารประกอบ การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ