องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ฃ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ฃ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ