องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ