องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินโครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดำเนินโครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แผนดำเนินงาน และรวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2561