องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


รายละเอียดทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมู่บ้าน       หนองกระดังงา        หมู่ที่         ๑๕           
 

 
๑. ประวัติ
ชื่อ – สกุล...........................นายแสวง......บุญสิทธิ์...............................   อายุ.....................๖๐......ปี....................
เกิดวันที่...........๑๙.........  เดือน.......มกราคม........  ปี พ.ศ. ......๒๕๐๐......  อาชีพ......เกษตรกร , ทำนา...........
ชื่อ – สกุล  คู่สมรส.............นางปราง......บุญสิทธิ์................................   อายุ..........................-...........................
เกิดวันที่.............๒๔........  เดือน.......มิถุนายน.......  ปี พ.ศ. ..........-............  อาชีพ.................-...........................
ชื่อบิดา...................................-.................................  ชื่อมารดา.....................................-.....................................
 
๒. ภูมิลำเนาเกิด
อยู่บ้านเลขที่..........-........  หมู่ที่...........-...........  ถนน..........-...........  ตำบล.........-..........  อำเภอ.....ศีขรภูมิ......จังหวัด..............สุรินทร์..............  รหัสไปรษณีย์.........๓๒๑๑๐...........  โทรศัพท์.........๐๘๔ – ๙๖๐๐๙๖๖........
 
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขที่.....๗๗......  หมู่ที่......๑๕.....  ถนน.......-........  ตำบล......จอหอ.......  อำเภอ....เมืองนครราชสีมา.....จังหวัด.........นครราชสีมา...........  รหัสไปรษณีย์.........๓๐๓๑๐...........  โทรศัพท์.........๐๘๔ – ๙๖๐๐๙๖๖........
 
๔. ประวัติการศึกษา  ......................จบประถมศึกษาปีที่....๔...............................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 
๕. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  ..........................นักปราชญ์ชาวบ้าน...เศรษฐกิจพอเพียง.............................................
 
๖. เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา
 
(     )  อาหารและโภชนาการ                  (     )  ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม
(  √  )  เกษตรกรรมและการทำมาหากิน       (     )  ภาษาและวรรณกรรม
(     )  ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ                (     )  ศิลปะการแสดงและดนตรี
(     )  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี           (     )  กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
(     )  การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร        (     )  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(  √  )  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช              (     )  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
(     )  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์              (     )  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร
(     )  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง           (     )  อื่นๆ  …………………………………………………………………..
 
๘.  ความเป็นมา แรงบันดาลใจ /เหตุผลที่ดำเนินการ
          -  เนื่องจากบรรพบุรุษเป็นชาวไร่ – ชาวสวน  จึงต้องทำมาหากิน  ตามรอยบรรพบุรุษ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ประกอบกับตนเป็นคนขยันทำมาหากิน รู้จักพอเพียง จึงทำเกษตรกรรม  เช่น การเลี้ยงปลา ,  มีฟาร์มเห็ด , ทำสวนมะนาว , การปลูกพืชผักสวนครัว , การเลี้ยงหมูป่า , การเลี้ยงไก่ เพื่อนำไข่ไก่ไว้บริโภค และเพื่อจำหน่าย  นอกจากนี้ยังไว้แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน  และยังมีการซ่อมเครื่องจักรกล  เป็นต้น
 
. วัตถุประสงค์
          ๑.  เพื่อไว้เลี้ยงอาชีพและครอบครัว
          ๒.  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน  ในการทำมาหากิน  อยู่อย่างพอเพียง
 
 ๑๐. กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ/วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา 
          ๑.  การเพาะฟาร์มเห็ด  ผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  เพราะใช้พื้นที่น้อยก็ทำได้
          ๒.  การเลี้ยงปลา  เป็นการสร้างแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในแต่ละวันได้  ที่นอกเหนือจากการนำไปจำหน่าย  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
๓.  การปลูกพืชผักสวนครัว  ไว้สำหรับรับประทานเอง  และแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน
 
๑๑. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
(      )  ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ / ใช้เฉพาะบุคคล             
(  √  )  เคยเผยแพร่เฉพาะชุมชน   เช่น  เพื่อนบ้าน / ชาวบ้าน                 
(      )  มีการดูงานแล้วจากบุคคลภายนอก          ……...หลาย………ครั้ง / .........หลาย...........  ราย
(      )  มีการนำไปใช้      ในพื้นที่เดียวกัน…..……หลาย…………ราย    นอกพื้นที่  .....................  ราย
(      )  อื่นๆ
 
๑๒. ปัจจัยความสำเร็จ
          ๑.  ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรแล้ว ผลผลิตที่ได้มาจะนำไปค้าขาย  เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
          ๒.  นอกเหนือจากค้าขายแล้ว  ในส่วนผลผลิตที่เหลือจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านไว้รับประทาน
 
 
ลงชื่อ        นางสาวอุษา.....คูณกลาง         ผู้ให้ข้อมูล