องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ รู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านและเร่งปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด