องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ทุกประการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2562