องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขออนุญาตใช้น้ำประปา

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตใช้น้ำประปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
 

1.      ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตใช้น้ำประปา
2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3.      ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.      หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง    
5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง การขออนุญาตใช้น้ำประปา
 
6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       
7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     
8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ     
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ             7 วัน
9.      ข้อมูลสถิติ
     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0    
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด
     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้น้ำประปา อบต.จอหอ  
11.  ช่องทางการให้บริการ      
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ105 หมู่ 12 .จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทร. 044372079 ต่อ 11/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เพื่อให้การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงออกระเบียบว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอใช้น้ำประปาพร้อมเอกสารประกอบ
 
0 นาที - (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
2) การตรวจสอบเอกสาร
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 
0 ถึง 5 นาที - (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
3) การพิจารณา
 
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่จัดทำผังบริเวณประมาณราคาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 
0 ถึง 2 วัน - (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
 
ผู้อำนวยการกองช่างและปลัด อบต.จอหอ ตรวจพิจารณา และเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 
0 ถึง 1 วัน - (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
 
เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้ขอใช้บริการประปา เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
 
0 ถึง 1 วัน - (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
 
เจ้าหน้าที่ประปาเข้าติดตั้งมาตรวัดน้ำ
 
0 ถึง 3 วัน - (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)
ระยะเวลาดำเนินการรวม   0 ถึง 7 วัน
 
14.  งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน - 1 1 ฉบับ -
2) สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบับ -
3) สำเนาโฉนดที่ดิน - 1 1 ฉบับ -
4) ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร - 1 1 ฉบับ -
5) แบบฟอร์มคำขอมาตรน้ำ - 1 1 ฉบับ -
 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม  
               
 
16.  ค่าธรรมเนียม
1) มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว (4หุน)
 ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
หมายเหตุ (ค่ามาตรวัดน้ำ 1,500 บาท
ค่าตรวจ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 300 บาท
ค่าบรรจบท่อเมน 500)  

 
2) มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว (6 หุน)
 ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท
หมายเหตุ (ค่ามาตรวัดน้ำ 2,200 บาท
ค่าตรวจ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 500 บาท
ค่าบรรจบท่อเมน 500)  

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
หมายเหตุ (105 หมู่ 12 .จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 0 4437 2079 ต่อ 11
เว็บไซต์ : www.joho.go.th
อีเมล์ : admin@joho.go.th)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คำร้องขอติดตั้งน้ำประปา (มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว (4หุน))
-

 
2) คำร้องเรื่องการขอติดตั้งน้ำประปา (มาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว (6หุน))
-

 
 
19.    หมายเหตุ
-
 
วันที่พิมพ์ 14/09/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -
 


    เอกสารประกอบ การขออนุญาตใช้น้ำประปา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ