องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 14 ก.ย. 2558 ]2041
2 ประกาศคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 20 ส.ค. 2558 ]214
3 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ [ 20 ส.ค. 2558 ]4924
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ส.ค. 2558 ]651
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ส.ค. 2558 ]246
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ส.ค. 2558 ]326
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ส.ค. 2558 ]225
8 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 20 ส.ค. 2558 ]435
9 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 20 ส.ค. 2558 ]266
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ส.ค. 2558 ]351
11 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ส.ค. 2558 ]250
12 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 20 ส.ค. 2558 ]243
13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 20 ส.ค. 2558 ]237
14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 20 ส.ค. 2558 ]175
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 20 ส.ค. 2558 ]334
16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ส.ค. 2558 ]2123
17 การแจ้งขุดดิน [ 20 ส.ค. 2558 ]190
18 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ส.ค. 2558 ]179
19 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ส.ค. 2558 ]671
20 การแจ้งถมดิน [ 20 ส.ค. 2558 ]235
 
หน้า 1|2