องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ส.ค. 2558 ]153
22 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ส.ค. 2558 ]140
23 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ส.ค. 2558 ]81
24 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ส.ค. 2558 ]233
25 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ส.ค. 2558 ]201
26 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ส.ค. 2558 ]236
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ส.ค. 2558 ]128
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ]184
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 ส.ค. 2558 ]129
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 20 ส.ค. 2558 ]82
31 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ส.ค. 2558 ]122
32 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ส.ค. 2558 ]128
33 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ส.ค. 2558 ]199
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ]129
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 ส.ค. 2558 ]131
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 20 ส.ค. 2558 ]88
37 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ส.ค. 2558 ]129
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ส.ค. 2558 ]135
39 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ส.ค. 2558 ]130
40 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ส.ค. 2558 ]81
 
|1หน้า 2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign