องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]26
2 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 8 ก.พ. 2565 ]117
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]104
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]107
5 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2565 ]105
6 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2565 ]103
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ก.พ. 2565 ]106
8 นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 8 ก.พ. 2565 ]104
9 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 8 ก.พ. 2565 ]104
10 คู่มือการปฏิบัติงาน/แนวทางปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2565 ]109
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 ก.พ. 2565 ]107
12 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 8 ก.พ. 2565 ]114
13 ประกาศใช้คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2565 ]107
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign